Thiên tai – Thích Chân Tính

Thiên tai - Thích Chân Tính

Bài giảng Thiên tai, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Thiên tai của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *