So sánh tướng dụng thể – Thích Thiện Xuân

Bài giảng So sánh tướng dụng thể, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng So sánh tướng dụng thể của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *