Nối lại tình xưa – Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thíc

h Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *