Hướng dẫn nghe pháp

Hướng dẫn nghe phật pháp, tụng kinh niệm phật

Kính thưa quý đạo hữu, nghe giảng Phật Pháp là việc không thể thiếu của người đệ tử Phật. Khi chúng ta hiểu được Phật Pháp, tức là chúng ta được giác ngộ, trừ bỏ được mê lầm và đó cũng là yếu tố căn bản khiến dừng nghiệp và chuyển nghiệp.

Việc tùy duyên nghe Pháp khác với việc phát nguyện nghe Pháp ở chỗ: phát nguyện nghe Pháp là có sự tinh tấn và sự tinh tấn này phát sinh năng lực, gọi là Nguyện Lực, nguyện lực có lợi ích tiêu trừ ác nghiệp, lại có khả năng phát sinh các năng lực khi chúng ta cầu mong sự thành tựu các thiện cầu; tùy duyên nghe Pháp thì chưa có sự tinh tấn, nên chưa được các công đức thù thắng như phát nguyện.

Các Phật tử được vào thành phần chính thức của câu lạc bộ, bắt buộc phải nghe xong các bài pháp thuộc quyển 1, 2 của chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8), ngoài ra các đạo tràng còn phát động cho ban cán sự đạo tràng hoặc toàn đạo tràng nghe các bài giảng pháp theo chủ đề/chương trình tu của câu lạc bộ đã phát động để tăng trưởng tri kiến và công đức phước báu, trí tuệ.

Đây là nghi thức dành cho các Phật tử/đạo tràng cùng nhau phát nguyện nghe Pháp theo chủ đề/chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *