Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa » Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Bài giảng Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới, Pháp âm Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Bài giảng Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới - Thích Thiện Hoa

Lần nghe: 715



Các pháp âm khác: Thích Thiện Hoa

Pháp âm Nghe Download

Bài Học Ngàn Vàng 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
2258

Bài Học Ngàn Vàng 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
3617

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Giảng: Thích Thiện Hoa
718

Phật học phổ thông - Đạo phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1112

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
700

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Giảng: Thích Thiện Hoa
886

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Giảng: Thích Thiện Hoa
746

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
797

Phật học phổ thông - Sám hối

Giảng: Thích Thiện Hoa
776

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
898

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1147

Phật học phổ thông - Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Hoa
751

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
640

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Giảng: Thích Thiện Hoa
665

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Giảng: Thích Thiện Hoa
558

Phật học phổ thông - Vô thường

Giảng: Thích Thiện Hoa
686

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
768

Phật học phổ thông - Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Hoa
914

Phật học phổ thông - Luân hồi

Giảng: Thích Thiện Hoa
861

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1014

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
947

Phật học phổ thông - Lục hòa

Giảng: Thích Thiện Hoa
959

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
753

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Giảng: Thích Thiện Hoa
648

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
2118

Phật học phổ thông - Khổ đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
852

Phật học phổ thông - Tập đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
692

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
674

Phật học phổ thông - Diệt đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
516

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
516

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Giảng: Thích Thiện Hoa
934

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
883

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Giảng: Thích Thiện Hoa
864

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Giảng: Thích Thiện Hoa
703

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1111

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Giảng: Thích Thiện Hoa
619

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Giảng: Thích Thiện Hoa
817

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Giảng: Thích Thiện Hoa
1135

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Giảng: Thích Thiện Hoa
596

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Giảng: Thích Thiện Hoa
600

Phật học phổ thông - Bố thí ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
764

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
650

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
602

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1048

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
638

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
491

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Giảng: Thích Thiện Hoa
982

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Giảng: Thích Thiện Hoa
858

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
678

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
653

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Giảng: Thích Thiện Hoa
737

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
498

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
463

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
463

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
489

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
526

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
462

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Giảng: Thích Thiện Hoa
444

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Giảng: Thích Thiện Hoa
463

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
517

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
494

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
491

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
467

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
459

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
438

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
601

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
625

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
499

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
537

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
567

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1002

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
825

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Giảng: Thích Thiện Hoa
659

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
558

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Giảng: Thích Thiện Hoa
521

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
519

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
528

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
748

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
718

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
491

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Giảng: Thích Thiện Hoa
583

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
516

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
626

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
508

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
2649

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
967

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
724

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
596

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
615

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1110

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
744

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
706

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
562

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
711

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
552

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
657

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
817

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
922

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
956

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua