Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa » Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Bài giảng Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới, Pháp âm Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Bài giảng Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới - Thích Thiện Hoa

Lần nghe: 858Các pháp âm khác: Thích Thiện Hoa

Pháp âm Nghe Download

Bài Học Ngàn Vàng 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
2534

Bài Học Ngàn Vàng 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
3934

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Giảng: Thích Thiện Hoa
888

Phật học phổ thông - Đạo phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1313

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
864

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Giảng: Thích Thiện Hoa
1051

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Giảng: Thích Thiện Hoa
918

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
968

Phật học phổ thông - Sám hối

Giảng: Thích Thiện Hoa
942

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1058

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1331

Phật học phổ thông - Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Hoa
927

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
768

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Giảng: Thích Thiện Hoa
898

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Giảng: Thích Thiện Hoa
671

Phật học phổ thông - Vô thường

Giảng: Thích Thiện Hoa
868

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
923

Phật học phổ thông - Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Hoa
1091

Phật học phổ thông - Luân hồi

Giảng: Thích Thiện Hoa
1046

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1192

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1113

Phật học phổ thông - Lục hòa

Giảng: Thích Thiện Hoa
1160

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
886

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Giảng: Thích Thiện Hoa
769

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
2485

Phật học phổ thông - Khổ đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
997

Phật học phổ thông - Tập đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
821

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
809

Phật học phổ thông - Diệt đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
637

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
637

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Giảng: Thích Thiện Hoa
1117

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
1044

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Giảng: Thích Thiện Hoa
1017

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Giảng: Thích Thiện Hoa
839

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1384

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Giảng: Thích Thiện Hoa
756

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Giảng: Thích Thiện Hoa
948

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Giảng: Thích Thiện Hoa
1285

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Giảng: Thích Thiện Hoa
712

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Giảng: Thích Thiện Hoa
726

Phật học phổ thông - Bố thí ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
898

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
782

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
732

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1276

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
775

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
601

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1141

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Giảng: Thích Thiện Hoa
1045

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
808

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
763

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Giảng: Thích Thiện Hoa
870

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
612

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
574

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
580

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
601

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
635

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
591

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Giảng: Thích Thiện Hoa
564

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Giảng: Thích Thiện Hoa
568

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
638

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
627

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
595

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
579

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
592

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
541

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
712

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
773

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
620

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
637

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
692

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1183

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
958

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Giảng: Thích Thiện Hoa
809

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
684

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Giảng: Thích Thiện Hoa
643

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
608

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
654

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
866

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
848

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
615

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Giảng: Thích Thiện Hoa
722

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
629

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
750

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
621

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
3025

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1112

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
883

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
724

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
751

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1295

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
897

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
852

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
697

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
848

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
689

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
801

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1006

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1104

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1180

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua