Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa » Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Bài giảng Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới, Pháp âm Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Bài giảng Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới - Thích Thiện Hoa

Lần nghe: 636Các pháp âm khác: Thích Thiện Hoa

Pháp âm Nghe Download

Bài Học Ngàn Vàng 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
2104

Bài Học Ngàn Vàng 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
3397

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Giảng: Thích Thiện Hoa
631

Phật học phổ thông - Đạo phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
945

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
632

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Giảng: Thích Thiện Hoa
745

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Giảng: Thích Thiện Hoa
662

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
715

Phật học phổ thông - Sám hối

Giảng: Thích Thiện Hoa
693

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
823

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1000

Phật học phổ thông - Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Hoa
666

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
575

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Giảng: Thích Thiện Hoa
583

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Giảng: Thích Thiện Hoa
499

Phật học phổ thông - Vô thường

Giảng: Thích Thiện Hoa
613

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
690

Phật học phổ thông - Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Hoa
772

Phật học phổ thông - Luân hồi

Giảng: Thích Thiện Hoa
731

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Giảng: Thích Thiện Hoa
884

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
800

Phật học phổ thông - Lục hòa

Giảng: Thích Thiện Hoa
821

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
684

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Giảng: Thích Thiện Hoa
584

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
1879

Phật học phổ thông - Khổ đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
723

Phật học phổ thông - Tập đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
606

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
545

Phật học phổ thông - Diệt đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
445

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
454

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Giảng: Thích Thiện Hoa
780

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
732

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Giảng: Thích Thiện Hoa
737

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Giảng: Thích Thiện Hoa
624

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
927

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Giảng: Thích Thiện Hoa
555

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Giảng: Thích Thiện Hoa
682

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Giảng: Thích Thiện Hoa
962

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Giảng: Thích Thiện Hoa
526

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Giảng: Thích Thiện Hoa
536

Phật học phổ thông - Bố thí ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
637

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
577

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
541

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
898

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
566

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
433

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Giảng: Thích Thiện Hoa
827

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Giảng: Thích Thiện Hoa
726

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
607

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
526

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Giảng: Thích Thiện Hoa
601

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
437

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
405

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
409

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
425

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
440

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
404

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Giảng: Thích Thiện Hoa
394

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Giảng: Thích Thiện Hoa
408

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
453

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
412

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
421

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
412

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
389

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
383

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
475

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
561

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
434

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
481

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
504

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
859

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
696

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Giảng: Thích Thiện Hoa
585

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
490

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Giảng: Thích Thiện Hoa
452

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
465

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
469

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
621

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
599

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
423

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Giảng: Thích Thiện Hoa
517

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
459

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
506

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
440

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
2362

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
827

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
646

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
523

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
554

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
992

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
668

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
637

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
497

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
587

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
483

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
582

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
727

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
826

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
862

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua