Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa » Phật học phổ thông - Luân hồi

Bài giảng Phật học phổ thông - Luân hồi, Pháp âm Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Bài giảng Phật học phổ thông - Luân hồi của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa

Phật học phổ thông - Luân hồi - Thích Thiện Hoa

Lần nghe: 1271Các pháp âm khác: Thích Thiện Hoa

Pháp âm Nghe Download

Bài Học Ngàn Vàng 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
2828

Bài Học Ngàn Vàng 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
4294

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Giảng: Thích Thiện Hoa
1060

Phật học phổ thông - Đạo phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1570

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1063

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Giảng: Thích Thiện Hoa
1251

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1120

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
1167

Phật học phổ thông - Sám hối

Giảng: Thích Thiện Hoa
1203

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1317

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1548

Phật học phổ thông - Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Hoa
1119

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
935

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
1034

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Giảng: Thích Thiện Hoa
1196

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Giảng: Thích Thiện Hoa
834

Phật học phổ thông - Vô thường

Giảng: Thích Thiện Hoa
1121

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
1099

Phật học phổ thông - Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Hoa
1322

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1459

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1323

Phật học phổ thông - Lục hòa

Giảng: Thích Thiện Hoa
1381

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1062

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Giảng: Thích Thiện Hoa
962

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
2825

Phật học phổ thông - Khổ đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
1207

Phật học phổ thông - Tập đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
996

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
964

Phật học phổ thông - Diệt đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
818

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
807

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Giảng: Thích Thiện Hoa
1315

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
1226

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Giảng: Thích Thiện Hoa
1243

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Giảng: Thích Thiện Hoa
1021

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1776

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Giảng: Thích Thiện Hoa
957

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Giảng: Thích Thiện Hoa
1159

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Giảng: Thích Thiện Hoa
1531

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Giảng: Thích Thiện Hoa
889

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Giảng: Thích Thiện Hoa
910

Phật học phổ thông - Bố thí ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1089

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
956

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
887

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1502

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
939

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
752

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1347

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Giảng: Thích Thiện Hoa
1250

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
978

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
917

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Giảng: Thích Thiện Hoa
1034

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
764

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
739

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
749

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
740

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
773

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
750

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Giảng: Thích Thiện Hoa
742

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Giảng: Thích Thiện Hoa
749

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
815

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
815

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
764

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
770

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
783

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
717

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
879

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
952

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
757

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
822

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
877

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1407

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1132

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Giảng: Thích Thiện Hoa
988

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
836

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Giảng: Thích Thiện Hoa
794

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
794

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
797

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1050

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1022

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
755

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Giảng: Thích Thiện Hoa
889

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
785

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
893

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
780

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
3438

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1318

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1058

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
925

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
947

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1547

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1100

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1048

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
872

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1028

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
877

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1010

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1238

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1355

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1418

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua