Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa » Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Bài giảng Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm, Pháp âm Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Bài giảng Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm - Thích Thiện Hoa

Lần nghe: 1439Các pháp âm khác: Thích Thiện Hoa

Pháp âm Nghe Download

Bài Học Ngàn Vàng 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
2854

Bài Học Ngàn Vàng 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
4330

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Giảng: Thích Thiện Hoa
1081

Phật học phổ thông - Đạo phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1595

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1083

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Giảng: Thích Thiện Hoa
1266

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1137

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
1191

Phật học phổ thông - Sám hối

Giảng: Thích Thiện Hoa
1226

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1336

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1570

Phật học phổ thông - Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Hoa
1144

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
951

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
1064

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Giảng: Thích Thiện Hoa
1224

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Giảng: Thích Thiện Hoa
860

Phật học phổ thông - Vô thường

Giảng: Thích Thiện Hoa
1149

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
1121

Phật học phổ thông - Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Hoa
1350

Phật học phổ thông - Luân hồi

Giảng: Thích Thiện Hoa
1293

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1488

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1351

Phật học phổ thông - Lục hòa

Giảng: Thích Thiện Hoa
1405

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1083

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Giảng: Thích Thiện Hoa
983

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
2875

Phật học phổ thông - Khổ đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
1229

Phật học phổ thông - Tập đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
1023

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
986

Phật học phổ thông - Diệt đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
835

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
823

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Giảng: Thích Thiện Hoa
1333

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
1241

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Giảng: Thích Thiện Hoa
1273

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Giảng: Thích Thiện Hoa
1033

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1821

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Giảng: Thích Thiện Hoa
985

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Giảng: Thích Thiện Hoa
1181

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Giảng: Thích Thiện Hoa
1555

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Giảng: Thích Thiện Hoa
906

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Giảng: Thích Thiện Hoa
929

Phật học phổ thông - Bố thí ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1118

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
980

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
906

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1521

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
963

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
767

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1366

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Giảng: Thích Thiện Hoa
1278

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
999

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
931

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Giảng: Thích Thiện Hoa
1054

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
787

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
756

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
769

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
762

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
788

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
761

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Giảng: Thích Thiện Hoa
759

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Giảng: Thích Thiện Hoa
762

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
834

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
842

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
787

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
789

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
805

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
740

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
899

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
970

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
774

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
848

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
898

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1155

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Giảng: Thích Thiện Hoa
1012

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
854

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Giảng: Thích Thiện Hoa
816

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
817

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
813

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1075

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1037

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
774

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Giảng: Thích Thiện Hoa
907

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
807

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
911

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
800

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
3477

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1338

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1074

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
953

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
962

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1582

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1121

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1068

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
890

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1047

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
890

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1031

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1273

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1369

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1443

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua