Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa » Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Bài giảng Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm, Pháp âm Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Bài giảng Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm - Thích Thiện Hoa

Lần nghe: 1892Các pháp âm khác: Thích Thiện Hoa

Pháp âm Nghe Download

Bài Học Ngàn Vàng 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
3284

Bài Học Ngàn Vàng 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
4862

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Giảng: Thích Thiện Hoa
1312

Phật học phổ thông - Đạo phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1891

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1317

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Giảng: Thích Thiện Hoa
1501

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1356

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
1496

Phật học phổ thông - Sám hối

Giảng: Thích Thiện Hoa
1505

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1576

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Hoa
1869

Phật học phổ thông - Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Hoa
1430

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
1201

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Hoa
1330

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Giảng: Thích Thiện Hoa
1582

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Giảng: Thích Thiện Hoa
1080

Phật học phổ thông - Vô thường

Giảng: Thích Thiện Hoa
1433

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
1320

Phật học phổ thông - Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Hoa
1633

Phật học phổ thông - Luân hồi

Giảng: Thích Thiện Hoa
1601

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1803

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1566

Phật học phổ thông - Lục hòa

Giảng: Thích Thiện Hoa
1660

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1325

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Giảng: Thích Thiện Hoa
1214

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
3379

Phật học phổ thông - Khổ đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
1504

Phật học phổ thông - Tập đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
1306

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
1207

Phật học phổ thông - Diệt đế

Giảng: Thích Thiện Hoa
1090

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
1028

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Giảng: Thích Thiện Hoa
1590

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Giảng: Thích Thiện Hoa
1497

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Giảng: Thích Thiện Hoa
1549

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Giảng: Thích Thiện Hoa
1292

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Giảng: Thích Thiện Hoa
2350

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Giảng: Thích Thiện Hoa
1218

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Giảng: Thích Thiện Hoa
1401

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Giảng: Thích Thiện Hoa
1789

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Giảng: Thích Thiện Hoa
1157

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Giảng: Thích Thiện Hoa
1175

Phật học phổ thông - Bố thí ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1563

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1566

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1113

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1736

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1182

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
968

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1572

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Giảng: Thích Thiện Hoa
1548

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Giảng: Thích Thiện Hoa
1224

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
1169

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Giảng: Thích Thiện Hoa
1290

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
1021

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
966

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
970

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
967

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
1000

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
966

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Giảng: Thích Thiện Hoa
969

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Giảng: Thích Thiện Hoa
988

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Giảng: Thích Thiện Hoa
1068

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Giảng: Thích Thiện Hoa
1074

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
982

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
999

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
1037

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
946

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Giảng: Thích Thiện Hoa
1117

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1199

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
952

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Giảng: Thích Thiện Hoa
1055

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
1116

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1393

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Giảng: Thích Thiện Hoa
1251

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1074

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Giảng: Thích Thiện Hoa
1033

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1033

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1046

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1302

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1251

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Giảng: Thích Thiện Hoa
1001

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Giảng: Thích Thiện Hoa
1121

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
1031

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Giảng: Thích Thiện Hoa
1134

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Giảng: Thích Thiện Hoa
1026

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
3888

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1579

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1327

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1187

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1202

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1890

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1379

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1301

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1157

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1307

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1113

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1274

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1531

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1698

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1831

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua