Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa, đại đức Thích Thiện Hoa

Đại đức Thích Thiện Hoa, Giảng sư Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Các bài giảng của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa


Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
2075

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
2059

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1766

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1464

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1314

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1516

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1345

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1529

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1586

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
2081

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1404

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1397

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1515

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1753

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
4151
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1850

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
25249

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
7468

Vượt khó

Pháp âm: 26-12-2012
2421

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8588

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2971

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
9347

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
6228

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4696

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2071

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua