Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa, đại đức Thích Thiện Hoa

Đại đức Thích Thiện Hoa, Giảng sư Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Các bài giảng của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa


Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1971

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1869

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1663

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1394

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1238

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1441

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1282

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1425

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1503

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
2023

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1323

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1316

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1456

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1691

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
4039
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6410

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2731

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1071

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
1321

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
10036

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
6995

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2162

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
10390

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
8842

Tu nhân tích đức

Pháp âm: 27-12-2012
2844

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua