Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa, đại đức Thích Thiện Hoa

Đại đức Thích Thiện Hoa, Giảng sư Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Các bài giảng của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa


Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1860

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1728

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1559

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1302

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1140

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1336

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1187

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1328

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1405

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1921

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1230

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1216

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1359

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1607

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
3923
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tam thân Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4782

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
7235

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2321

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
3026

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
1876

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 1

Pháp âm: 08-02-2011
9124

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6265

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
4156

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2365

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
7581

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua