Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa, đại đức Thích Thiện Hoa

Đại đức Thích Thiện Hoa, Giảng sư Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Các bài giảng của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa


Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1777

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1639

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1481

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1226

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1067

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1250

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1107

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1253

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1332

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1840

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1157

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1137

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1279

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1531

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
3816
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thị phi 2

Pháp âm: 25-12-2012
5132

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5259

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2458

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1921

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
3099

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Pháp âm: 25-10-2010
2790

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
1699

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2303

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
2296

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
49390

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua