Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hoa, đại đức Thích Thiện Hoa

Đại đức Thích Thiện Hoa, Giảng sư Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thầy Thích Thiện Hoa. Các bài giảng của Thích Thiện Hoa, thuyết pháp Thích Thiện Hoa, nghe pháp Thích Thiện Hoa


Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
2148

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
2191

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1840

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1535

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1378

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1581

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1418

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1592

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1642

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
2146

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1465

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Giảng: Thích Thiện Hoa
1460

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1571

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Giảng: Thích Thiện Hoa
1812

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Giảng: Thích Thiện Hoa
4244
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3234

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
3220

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
9627

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9659

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
6733

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
16359

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
4672

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
5641

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1270

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
7276

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua