Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hoằng Dự, đại đức Thích Hoằng Dự

Đại đức Thích Hoằng Dự, Giảng sư Thích Hoằng Dự, Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Thầy Thích Hoằng Dự. Các bài giảng của Thích Hoằng Dự, thuyết pháp Thích Hoằng Dự, nghe pháp Thích Hoằng Dự


Pháp âm Nghe Download

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Giảng: Thích Hoằng Dự
2079

Nhận định lời Phật dạy

Giảng: Thích Hoằng Dự
2465

Con đường Đức Phật

Giảng: Thích Hoằng Dự
4005
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
4833

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
1946

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
2542

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
2919

Tự lực và tha lực

Pháp âm: 28-12-2012
2187

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1293

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1430

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
10036

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
7492

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5374

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua